Hotărâri adoptate

Hotărârile adoptate de consiliul local sunt publicate în Monitorul Oficial Local al comunei Ipotești

Data Document Deschide
07.02.2024 H.C.L. nr. 14 privind proiectarea, achiziționarea, execuția și montarea instalației de ventilare și climatizare centralizată în clădirea Căminului Cultural al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
07.02.2024 H.C.L. nr. 13 privind însușirea proiectului tehnic de execuție ”Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
07.02.2024 H.C.L. nr. 12 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea branșării remizei Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava la rețeaua de alimentare cu apă Deschide
07.02.2024 H.C.L. nr. 11 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 5.000.000 lei Deschide
07.02.2024 H.C.L. nr. 10 privind întocmirea analizei de risc la securitatea fizică pentru obiectivul Căminul Cultural al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
07.02.2024 H.C.L. nr. 9 privind aprobarea Bugetului general consolidat al comunei Ipotești, județul Suceava pe anul 2024, aprobarea Programului obiectivelor de investiții pe anul 2024 și utilizarea excedentului bugetar al anului 2023 Deschide
07.02.2024 H.C.L. nr. 8 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
07.02.2024 H.C.L. nr. 7 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești pentru luna martie 2024 Deschide
23.01.2024 H.C.L. nr. 6 privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice și juridice, scoaterea creanțelor din evidența curentă și trecerea acestora într-o evidență separată Deschide
23.01.2024 H.C.L. nr. 5 privind întocmirea studiului de fezabilitate în vederea amenajării intersecției dintre drumului public sătesc (strada Petru Rareș) cu DN2 (E85) Km 429 + 141, partea dreaptă Deschide
23.01.2024 H.C.L. nr. 4 privind aprobarea structurii școlare din comuna Ipotești, județul Suceava pentru anul școlar 2024 – 2025 Deschide
23.01.2024 H.C.L. nr. 3 privind acordarea unor scutiri de la plata taxelor și impozitelor locale aferente anului 2024 Deschide
23.01.2024 H.C.L. nr. 2 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
23.01.2024 H.C.L. nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești pentru luna februarie 2024 Deschide

Data Document Deschide
18.12.2023 H.C.L. nr. 125 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență Deschide
18.12.2023 H.C.L. nr. 124 privind însușirea Devizului actualizat cu privire la obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea segmentului din strada Petru Rareș din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava de la podul peste râul Șomuzul Mic și până la intersecția cu DN2/E85, drum public aflat în proprietatea publică a comunei Ipotești, județul Suceava” Deschide
18.12.2023 H.C.L. nr. 123 privind prezentarea, analiza și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, judeţul Suceava pe trimestrul IV al anului 2023 Deschide
18.12.2023 H.C.L. nr. 122 privind modificarea tarifelor și încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii nr. 14456/2559 din 07.10.2022 încheiat de comuna Ipotești cu S.C. Ritmic Com S.R.L. Suceava Deschide
18.12.2023 H.C.L. nr. 121 privind scutire de la plata impozitului/taxei pe clădire a proprietarilor clădirilor noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de instalare a sistemelor de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice Deschide
18.12.2023 H.C.L. nr. 120 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
18.12.2023 H.C.L. nr. 119 privind acordarea unor scutiri de la plata taxelor și impozitelor locale stabilite pentru anul 2024 Deschide
18.12.2023 H.C.L. nr. 118 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122 din 12 octombrie 2021 privind predarea în administrare către S.C. ACET S.A. Suceava a unor componente ale rețelei de alimentare cu apă potabilă și ale rețelei de canalizare ale comunei Ipotești, județul Suceava preluate în proprietate de comuna Ipotești, județul Suceava în temeiul unor contracte de donație Deschide
18.12.2023 H.C.L. nr. 117 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2023 Deschide
18.12.2023 H.C.L. nr. 116 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna ianuarie 2024 Deschide
22.11.2023 H.C.L. nr. 115 privind acordarea unor pachete cadou copiilor înscriși în învățământul preșcolar, școlar și gimnazial din comuna Ipotești, județul Suceava cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2023 Deschide
22.11.2023 H.C.L. nr. 114 privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție pentru desemnarea unui administrator în Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare Deschide
22.11.2023 H.C.L. nr. 113 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 27 iunie 2023 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030 Deschide
22.11.2023 H.C.L. nr. 112 privind aprobarea de principiu a încheierii unui schimb de terenuri între comuna Ipotești, județul Suceava și o persoană fizică Deschide
22.11.2023 H.C.L. nr. 111 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94 din 11.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ipotești, județul Suceava pe principalele domenii de activitate Deschide
22.11.2023 H.C.L. nr. 110 privind rectificarea Bugetului local și a Programului anual de investiții ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2023 Deschide
22.11.2023 H.C.L. nr. 109 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești pentru luna decembrie 2023 Deschide
22.11.2023 H.C.L. nr. 108 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava pentru anul 2024 Deschide
13.11.2023 H.C.L. nr. 107 privind necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și implementarea proiectului „Implementare de soluții e-educație în comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
11.11.2023 H.C.L. nr. 106 privind aprobarea Devizului general, a Caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico – economici actualizați după licitație pentru ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Ipotești județul Suceava” obiectiv de investiții finanțat prin Programul Anghel Saligny Deschide
01.11.2023 H.C.L. nr. 105 privind modificarea Organigramei şi a Statul de funcţii ale comunei Ipoteşti, judeţul Suceava Deschide
13.10.2023 H.C.L. nr. 104 privind declararea de utilitate publică a obiectivului de investiție de interes local ”Rețele alimentare cu apă. Rețele de canalizare menajeră. Stație de pompare apă uzată și transportul apelor menajere în sistemul de canalizare al municipiului Suceava, județul Suceava”, proiect depus în cadrul Apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I.1 și trecerea din domeniul privat al comunei Ipotești, județul Suceava în domeniul public al comunei Ipotești, județul Suceava a bunurilor imobile care fac obiectul proiectului Deschide
13.10.2023 H.C.L. nr. 103 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Sidoriuc Cătălin Sorin și vacantarea locului de consilier local ocupat în cadrul Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
11.10.2023 H.C.L. nr. 102 privind aprobarea cotizației anuale unice pe anul 2023 către Asociația Grupul de Acţiune Localã Valea Siretului de Jos” pentru implementarea proiectelor aferente măsurilor 19.1, 19.4 PNDR 2023-2027 Deschide
11.10.2023 H.C.L. nr. 101 privind reaprobarea încheierii unui protocol de colaborare între comuna Ipotești, județul Suceava și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Deschide
11.10.2023 H.C.L. nr.100 privind aprobarea încheierii Acordului de Înfrățire între comuna Ipotești, judeţul Suceava din România şi comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni din Republica Moldova Deschide
11.10.2023 H.C.L. nr. 99 privind prezentarea, analiza și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, judeţul Suceava pe trimestrul III al anului 2023 Deschide
11.10.2023 H.C.L. nr. 98 privind respingerea contractării unei finanţări rambursabil interne în valoare de 5.000.000 lei Deschide
11.10.2023 H.C.L. nr. 97 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea amenajării și împrejmuirii curții Căminului Cultural al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
11.10.2023 H.C.L. nr. 96 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2023 Deschide
11.10.2023 H.C.L. nr. 95 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna noiembrie 2023 Deschide
11.10.2023 H.C.L. nr. 94 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ipotești și a reprezentantului în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Școlii Gimnaziale Ipotești Deschide
11.10.2023 H.C.L. nr. 93 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Nichitoi Gheorghe și vacantarea locului de consilier local ocupat în cadrul Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
11.10.2023 H.C.L. nr. 92 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Hreceniuc Viorel și vacantarea locului de consilier local ocupat în cadrul Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
21.09.2023 H.C.L. nr. 91 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Ortodoxe din satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
21.09.2023 H.C.L. nr. 90 privind însușirea proiectului tehnic ”Rețea de alimentare cu apă potabilă și branșamente” pe strada Luceafărului, sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
21.09.2023 H.C.L. nr. 89 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ipotești și a reprezentantului în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Școlii Gimnaziale Ipotești Deschide
21.09.2023 H.C.L. nr. 88 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna octombrie 2023 Deschide
23.08.2023 H.C.L. nr. 87 privind aprobarea Listei operațiunilor prioritizate pentru care a fost identificată ca sursă de finanțare Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în cadrul cărora unitatea administrativă este partener Deschide
23.08.2023 H.C.L. nr. 86 privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Sistem de transport public ecologic metropolitan – etapa II” Deschide
23.08.2023 H.C.L. nr. 85 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative Deschide
23.08.2023 H.C.L. nr. 84 privind modificarea Organigramei şi a Statul de funcţii ale comunei Ipoteşti, judeţul Suceava Deschide
23.08.2023 H.C.L. nr. 83 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Ipotești, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C Suceava), să voteze pentru aprobarea retragerii din A.J.A.C Suceava, a membrilor asociați care au adoptat hotărâri de retragere din Asociație și din Contractul de delegare, aprobarea Actului adițional de modificare și completare a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, aprobarea modificării contractului de delegare prin încheierea Actelor adiționale nr.7 și nr.8 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Ipotești Actul adiţional de modificare și completare a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare și Actele adiționale la contractul de delegare Deschide
23.08.2023 H.C.L. nr. 82 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire spațiu comercial (magazin), accese auto și pietonale, parcări, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame luminoase pe fațadă și în parcare, stâlp cu panou publicitar luminos, împrejmuire, branșamente la utilități și organizare de șantier” Deschide
23.08.2023 H.C.L. nr. 81 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2023 Deschide
23.08.2023 H.C.L. nr. 80 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna septembrie 2023 Deschide
24.07.2023 H.C.L. nr. 79 privind însușirea proiectului tehnic ”Înlocuire parțială și deviere conductă de canalizare pe strada Mihai Viteazu din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
24.07.2023 H.C.L. nr. 78 privind însușirea proiectului tehnic de execuție ”Modernizare drumuri publice din comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
24.07.2023 H.C.L. nr. 77 privind înlocuirea geamurilor la Sala de Sport a comunei Ipotești, județul Suceava distruse de fenomene meteorologice extreme Deschide
24.07.2023 H.C.L. nr. 76 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea extinderii rețelei de canalizare pe strada Mihai Viteazu din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
24.07.2023 H.C.L. nr. 75 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2023 Deschide
24.07.2023 H.C.L. nr. 74 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Creștin Penticostale din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
24.07.2023 H.C.L. nr. 73 privind prezentarea, analiza și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, judeţul Suceava pe trimestrul II al anului 2023 Deschide
24.07.2023 H.C.L. nr. 72 privind acceptarea de către comuna Ipotești, județul Suceava de la S.C. CASE DUCIUC S.R.L. Suceava a donației cu privire la bunuri imobile care vor avea destinația de drum public Deschide
24.07.2023 H.C.L. nr. 71 privind acceptarea de către comuna Ipotești, județul Suceava de la S.C. LIVIU IMOBILIARE S.R.L. Suceava a donației cu privire la un bun imobil care va avea destinația de drum public Deschide
24.07.2023 H.C.L. nr. 70 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68 din data de 27.06.2023 Deschide
24.07.2023 H.C.L. nr. 69 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna august 2023 Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 68 privind aprobarea proiectului:“DEZVOLTAREA UNEI REȚELE DE ȘCOLI VERZI, CONSTRUCȚIE NOUĂ ÎN CADRUL UAT COMUNA IPOTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”. Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 67 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de execuție din cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 66 privind modificarea Organigramei şi a Statul de funcţii ale comunei Ipoteşti, judeţul Suceava Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 65 privind însușirea proiectului tehnic de execuție ”Amenajare trotuar pe strada Seliște din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava.” Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 64 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea remedierii și asigurării bunei funcționări a conductei de canalizare de pe strada Mihai Viteazu din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 63 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea extinderii rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare pe strada Magnoliei din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 62 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea înlocuirii conductei de furnizare a apei pe strada Luceafărului din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 61 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 60 privind însușirea proiectului tehnic în vederea extinderii conductei de alimentare cu apă potabilă, branșare și montarea hidranți stradali pe strada Seliște din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 59 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030 Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 58 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 57 privind întocmirea unei documentații de avizare a lucrărilor de intervenții pentru modernizarea unor drumuri publice din comuna Ipotești, județul Suceava ca urmare a depunerii cererii de finanțare prin – Compania Națională de Investiții - C.N.I. Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 56 privind însușirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții ”Modernizare drumuri publice din comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 55 privind însușirea proiectului tehnic de execuție ”Împrejmuire teren situat în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 54 privind rectificarea Bugetului local și a Programului anual de investiții ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2023 Deschide
27.06.2023 H.C.L. nr. 53 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna iulie 20233 Deschide
22.06.2023 H.C.L. nr. 52 privind aprobarea proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din Județul Suceava”, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul Investiției I10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, Componenta C15 Educaţie, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a cheltuielilor legate de acesta Deschide
14.06.2023 H.C.L. nr. 51 privind întocmirea studiului de fezabilitate, studiului topografic, studiului geotehnic, avize și verificări tehnice pentru proiectul „Dezvoltarea rețelei de școli verzi – Construcție nouă în comuna Ipotești, județul Suceava, împrejmuire și racorduri la utilități" Deschide
14.06.2023 H.C.L. nr. 50 privind rectificarea Bugetului local și a Programului anual de investiții ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2023 Deschide
29.05.2023 H.C.L. nr. 49 privind depunerea cererii de finanțare la Compania Națională de Investiții – C.N.I. pentru modernizarea unor drumuri publice din comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
29.05.2023 H.C.L. nr. 48 privind întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea modernizării unor drumuri publice din comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
29.05.2023 H.C.L. nr. 47 privind însușirea Studiului de Fezabilitate ”Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Ipotești, județul Suceava”, proiect finanțat prin P.N.R.R., componenta C3” Deschide
29.05.2023 H.C.L. nr. 46 privind însușirea proiectului tehnic și detaliilor de execuție ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Ipotești, județul Suceava”, proiect finanțat prin A.F.M. Deschide
29.05.2023 H.C.L. nr. 45 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii lui Dumnezeu Apostolică care aparține Cultului Creștin Penticostal din satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
29.05.2023 H.C.L. nr. 44 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe ”Sfântul Dimitrie” din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
29.05.2023 H.C.L. nr. 43 privind acceptarea de către comuna Ipotești, județul Suceava de la numiții Sturza Steluța Sînziana, Sturza Mugurel Ștefăniță, Hladiuc Dan – Corneliu, Kilkus Leonardo, Șerban Georgiana – Violeta și Hladiuc Matei donație unor bunuri imobile care au categoria de folosință teren arabil Deschide
29.05.2023 H.C.L. nr. 42 privind acceptarea ofertei de donație cu privire la bunuri imobile cu destinația de drum public Deschide
29.05.2023 H.C.L. nr. 41 privind împrejmuirea unui teren care aparține domeniului privat al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
29.05.2023 H.C.L. nr. 40 privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum și împuternicirea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să semneze, în numele și pe seama membrilor Asociației, Actul adițional de modificare și completare a Statutului Asociației prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre Deschide
29.05.2023 H.C.L. nr. 39 privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava Deschide
29.05.2023 H.C.L. nr. 38 privind rectificarea Bugetului local și a Programului anual de investiții ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2023 Deschide
29.05.2023 H.C.L. nr. 37 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna iunie 2023 Deschide
27.04.2023 H.C.L. nr. 36 privind aprobarea participarii Comunei Ipotești, Județul Suceava la Parteneriatul LEADER cu denumirea Asociația Grupul de Acţiune Localã Valea Siretului de Jos Deschide
27.04.2023 H.C.L. nr. 35 privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Sistem de transport public ecologic metropolitan – etapa I” Deschide
27.04.2023 H.C.L. nr. 34 privind completarea alineatelor (1) și (2) ale Art. 3 din Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului ”Sistem de transport public ecologic metropolitan – etapa I” aprobat prin H.C.L. nr. 44 din 12 mai 2022 Deschide
27.04.2023 H.C.L. nr. 33 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public „Programul local rabla” la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
27.04.2023 H.C.L. nr. 32 privind darea în folosință gratuită a clădirilor și terenurilor aferente aflate în proprietate publică a comunei către Școala Gimnazială Ipotești Deschide
27.04.2023 H.C.L. nr. 31 privind delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
27.04.2023 H.C.L. nr. 30 privind aprobarea Situațiilor financiare (bilanțul) și a Contului de execuție ale Bugetului centralizat al UAT Ipotești întocmite la data de 31 decembrie 2022 Deschide
27.04.2023 H.C.L. nr. 29 privind prezentarea, analiza și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, judeţul Suceava pe trimestrul I al anului 2023 Deschide
27.04.2023 H.C.L. nr. 28 privind rectificarea Bugetului local și a Programului anual de investiții ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2023 Deschide
27.04.2023 H.C.L. nr. 27 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna mai 2023 Deschide
31.03.2023 H.C.L. nr. 26 privind însușirea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Ipotești județul Suceava”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Anghel Saligny Deschide
23.03.2023 H.C.L. nr. 25 privind declararea de utilitate publică a obiectivului de investiție de interes local ”Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Ipotești, județul Suceava”, proiect finanțat prin P.N.R.R., componenta C3” Deschide
23.03.2023 H.C.L. nr. 24 privind însușirea Proiectului tehnic de execuție ”Reabilitarea și modernizarea segmentului din strada Petru Rareș din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava de la podul peste râul Șomuzul Mic și până la intersecția cu DN2/E85, drum public aflat în proprietatea publică a comunei Ipotești, județul Suceava” Deschide
23.03.2023 H.C.L. nr. 23 privind înființarea Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
23.03.2023 H.C.L. nr. 22 privind inițierea procedurii de închiriere a unui teren având categoria de folosință pajiște aflat în proprietatea privată a comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
23.03.2023 H.C.L. nr. 21 privind aprobarea Acordului de asociere pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030 și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava Deschide
23.03.2023 H.C.L. nr. 20 privind împuternicirea primarului comunei Ipotești, județul Suceava pentru semnarea Actului Adițional de modificare al Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „Transport Metropolitan SUCEAVA” Deschide
23.03.2023 H.C.L. nr. 19 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna aprilie 2023 Deschide
22.02.2023 H.C.L. nr. 18 privind întocmirea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic de execuție, a documentației tehnice pentru autorizația de construire și verificarea tehnică pentru proiectul „Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Ipotești, județul Suceava" Deschide
22.02.2023 H.C.L. nr. 17 privind însușirea ”Raportul de re-evaluare și propuneri de tratare a riscului la securitatea fizică în cadrul obiectivului - Sediul Aparatului de specialitate al primarului comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
22.02.2023 H.C.L. nr. 16 privind însușirea Proiectul Tehnic și a Detaliilor de Execuție ”Rețea de alimentare cu apă potabilă și branșamente” pe strada Mihai Viteazu, sat Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
22.02.2023 H.C.L. nr. 15 privind prelungirea prin act adițional a unor contracte de închiriere care au ca obiect terenuri categorie de folosință pajiște Deschide
22.02.2023 H.C.L. nr. 14 privind acceptarea de către comuna Ipotești, județul Suceava a ofertei de donație cu privire la un bun imobil care va avea destinația de drum public Deschide
22.02.2023 H.C.L. nr. 13 privind predarea în administrare către S.C. ACET S.A. Suceava a componentelor rețelei de alimentare cu apă potabilă și a componentelor rețelei de canalizare preluate în proprietate de comuna Ipotești, județul Suceava în temeiul unui contract de donație Deschide
22.02.2023 H.C.L. nr. 12 privind aprobarea unui protocol de colaborare între comuna Ipotești, județul Suceava și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Deschide
22.02.2023 H.C.L. nr. 11 privind acordarea unor scutiri de la plata taxelor și impozitelor locale stabilite pentru anul 2023 Deschide
22.02.2023 H.C.L. nr. 10 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Ipotești pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale ale secretarului general al comunei Deschide
22.02.2023 H.C.L. nr. 9 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ipotești, județul Suceava valabil în anul 2023 Deschide
22.02.2023 H.C.L. nr. 8 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna martie 2023 Deschide
26.01.2023 H.C.L. nr. 7 privind însușirea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de construire (D.T.A.C), expertize, studii de specialitate, proiectului tehnic (P.T.) și a detaliilor de execuție (D.E), ”Construire sală de sport adiacentă construcției existente” Deschide
26.01.2023 H.C.L. nr. 6 privind întocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Ipotești județul Suceava” finanțat prin Programul Anghel Saligny Deschide
26.01.2023 H.C.L. nr. 5 privind modificarea Organigramei şi a Statul de funcţii ale comunei Ipoteşti, judeţul Suceava Deschide
26.01.2023 H.C.L. nr. 4 privind preluarea în administrare de la municipiul Suceava a unor bunuri imobile de către comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
26.01.2023 H.C.L. nr. 3 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de execuție din cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
26.01.2023 H.C.L. nr. 2 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna februarie 2023 Deschide
26.01.2023 H.C.L. nr. 1 privind aprobarea Bugetului general consolidat al comunei Ipotești, județul Suceava pe anul 2023, aprobarea Programului obiectivelor de investiții pe anul 2023 și utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 Deschide

Data Document Deschide
20.12.2022 H.C.L. nr. 135 privind însușirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) ”Reabilitarea și modernizarea străzii Petru Rareș din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava, de la podețul peste pârâul Șomuzul Mic și până la intersecția cu DE 85” Deschide
20.12.2022 H.C.L. nr. 134 privind revizuirea Raportului de analiză a riscurilor la securitatea fizică pentru obiectivul Sediul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
20.12.2022 H.C.L. nr. 133 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-ecomnomici pentru proiectul „Rețele de alimentare cu apă. Rețele de canalizare menajeră. Stație de pompare apă uzată și transportul apelor menajere în sistemul de canalizare al Municipiului Suceava, Comuna Ipotești, Județul Suceava” Deschide
20.12.2022 H.C.L. nr. 132 privind implementarea proiectului „Rețele de alimentare cu apă. Rețele de canalizare menajeră. Stație de pompare apă uzată și transportul apelor menajere în sistemul de canalizare al Municipiului Suceava, Comuna Ipotești, Județul Suceava” Deschide
20.12.2022 H.C.L. nr. 131 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu revizuită în baza HG 379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT comuna Ipotesti să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, precum și aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin încheierea Actului adițional nr. 6 la Contract Deschide
20.12.2022 H.C.L. nr. 130 privind aprobarea structurii școlare din comuna Ipotești, județul Suceava pentru anul școlar 2023 – 2024 Deschide
20.12.2022 H.C.L. nr. 129 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava Deschide
20.12.2022 H.C.L. nr. 128 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ipotești nr. 51 din 27 mai 2022 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea extinderii rețelei de alimentare cu apă potabilă pe strada Mihai Viteazu din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
20.12.2022 H.C.L. nr. 127 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești pentru luna ianuarie 2023 Deschide
20.12.2022 H.C.L. nr. 126 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2022 Deschide
29.11.2022 H.C.L. nr. 125 privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
29.11.2022 H.C.L. nr. 124 privind însușirea Devizului General actualizat cu privire la obiectivul de investiții ”Rețea alimentare cu apă și branșamente, str. Zorilor, comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
29.11.2022 H.C.L. nr. 123 privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul public al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
29.11.2022 H.C.L. nr. 122 privind preluarea în administrare de către comuna Ipotești, județul Suceava a unui bun imobil de la municipiul Suceava Deschide
29.11.2022 H.C.L. nr. 121 privind întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) pentru reabilitarea și modernizarea străzii Petru Rareș din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava, de la podețul peste pârâul Șomuzul Mic și până la intersecția cu DE 85 Deschide
29.11.2022 H.C.L. nr. 120 privind însușirea proiectului tehnic de execuție ”Reabilitare, modernizare și împrejmuire curte - Primăria comunei Ipotești, județul Suceava” Deschide
29.11.2022 H.C.L. nr. 119 privind divizarea cadastrală a unui teren evidențiat în domeniul privat al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
29.11.2022 H.C.L. nr. 118 privind aprobarea Calendarului activităților cultural – artistice organizate și finanțate de comuna Ipotești, județul Suceava în luna decembrie 2022 Deschide
29.11.2022 H.C.L. nr. 117 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna decembrie 2022 Deschide
29.11.2022 H.C.L. nr. 116 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2022 Deschide
29.11.2022 H.C.L. nr. 115 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava pentru anul 2023 Deschide
8.11.2022 H.C.L. nr. 114 privind aprobarea depunerii proiectului „ Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Ipotești, județul Suceava ", în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Componenta C3 - Managementul deşeurilor, Investiţia 11. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat ai deşeurilor municipale la nivel de judei sau ia nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia I. 1.A Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - PNRR Deschide
20.10.2022 H.C.L. nr. 113 privind acceptarea de către comuna Ipotești, județul Suceava a ofertei de donație cu privire la bunuri imobile care vor avea destinația de drum public Deschide
20.10.2022 H.C.L. nr. 112 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Cultului Creștin Baptist din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
20.10.2022 H.C.L. nr. 111 privind întocmirea proiectului tehnic de execuție în vederea reabilitării, modernizării și împrejmuirii curții Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
20.10.2022 H.C.L. nr. 110 privind trecerea unui bun imobil din domeniu public al comunei Ipotești în domeniul privat al comunei Ipotești în vederea demolării Deschide
20.10.2022 H.C.L. nr. 109 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna noiembrie 2022 Deschide
20.10.2022 H.C.L. nr. 108 privind prezentarea, analiza și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, judeţul Suceava pe trimestrul III al anului 2022 Deschide
20.10.2022 H.C. L. nr. 107 privind rectificarea Bugetului local și a Programului anual de investiții ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2022 Deschide
10.10.2022 H.C.L. nr. 106 privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 72 din 24 august 2022 privind aprobarea necesității și oportunității investiției ”Extinderea sistemelor de apă și canalizare în comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
10.10.2022 H.C.L. nr. 105 privind aprobarea participării comunei Ipotești cadrul proiectului ”Achiziție autobuze electrice pentru transport metropolitan Suceava”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) Deschide
30.09.2022 H.C.L. nr. 104 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63 din 13 iulie 2022 privind necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și implementarea proiectului ”Achiziție de utilaje în comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
30.09.2022 H.C.L. nr. 103 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Ortodoxe ”Sf. Mc. Ioan Rusul” din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
30.09.2022 H.C.L. nr. 102 privind aprobarea Statutului revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Suceava” Deschide
30.09.2022 H.C.L. nr. 101 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ipotești și a reprezentantului în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Școlii Gimnaziale Ipotești Deschide
30.09.2022 H.C.L. nr. 100 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren aflat în proprietatea privată a comunei Ipotești, județul Suceava pentru construirea unei locuinţe proprietate personală Deschide
30.09.2022 H.C.L. nr. 99 privind organizarea evenimentului festiv pentru conferirea distincțiilor cuplurilor din comuna Ipotești care în anul 2022 împlinesc 50 ani neîntrerupți de căsătorie Deschide
30.09.2022 H.C.L. nr. 98 privind însușirea proiectului tehnic ”Extinderea, reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
30.09.2022 H.C.L. nr. 97 privind însușirea proiectului tehnic pentru devierea conductei de furnizare a gazelor naturale pe strada Mihai Viteazu din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
30.09.2022 H.C.L. nr. 96 privind predarea în administrare către S.C. ACET S.A. Suceava a unor conducte componente ale rețelei de alimentare cu apă potabilă și ale rețelei de canalizare preluate în proprietate de comuna Ipotești, județul Suceava prin contract de donație Deschide
30.09.2022 H.C.L. nr. 95 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea amenajării unui teren cu izvor și a căii de acces în satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
30.09.2022 H.C.L. nr. 94 privind acceptarea donației cu privire la un bun imobil Deschide
30.09.2022 H.C.L. nr. 93 privind acceptarea donației cu privire la un bun imobil Deschide
30.09.2022 H.C.L. nr. 92 privind acceptarea donației cu privire la un bun imobil cu destinația de drum public Deschide
16.09.2022 H.C.L. nr. 91 privind rectificarea Bugetului local și a Programului anual de investiții ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2022 Deschide
16.09.2022 H.C.L. nr. 90 privind întocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție pentru montarea și branșarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
16.09.2022 H.C.L. nr. 89 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA IPOTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Deschide
16.09.2022 H.C.L. nr. 88 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Ortodoxe din satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
16.09.2022 H.C.L. nr. 87 privind modificarea Organigramei şi a Statul de funcţii ale comunei Ipoteşti, judeţul Suceava Deschide
16.09.2022 H.C.L. nr. 86 privind însușirea Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al U.A.T. Ipotești, întocmirea Studiului de Oportunitate privind delegarea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al U.A.T. Ipotești, întocmirea Caietului de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al U.A.T. Ipotești și întocmirea Strategiei locale de dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public din comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
16.09.2022 H.C.L. nr. 85 privind aprobarea ”Raportului de evaluare și a propunerilor de tratare a riscului la securitatea fizică în cadrul obiectivului Primăria comunei Ipotești, județul Suceava” Deschide
16.09.2022 H.C.L. nr. 84 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 78 din 24 august 2022 privind achiziționarea și montarea instalației electrice de curenți slabi în clădirea Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
16.09.2022 H.C.L. nr. 83 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești pentru luna octombrie 2022 Deschide
16.09.2022 H.C.L. nr. 82 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
24.08.2022 H.C.L. nr. 81 privind întocmirea Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al U.A.T. Ipotești, întocmirea Studiului de Oportunitate privind delegarea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al U.A.T. Ipotești, întocmirea Caietului de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al U.A.T. Ipotești și întocmirea Strategiei locale de dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public din comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
24.08.2022 H.C.L. nr. 80 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea extinderii conductei de distribuție apă rece și montarea a trei hidranți stradali pe strada Seliște din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
24.08.2022 H.C.L. nr. 79 privind achiziționarea și montarea instalației de climatizare centralizată în clădirea Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
24.08.2022 H.C.L. nr. 78 privind achiziționarea și montarea instalației electrice de curenți slabi în clădirea Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
24.08.2022 H.C.L. nr. 77 privind atestarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
24.08.2022 H.C.L. nr. 76 privind proiectarea și execuția înlocuirii conductei de alimentare cu apă pe strada Zorilor din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
24.08.2022 H.C.L. nr. 75 privind întocmirea scenariului de securitate la incendii în vederea obținerii autorizației de securitate la incendii pentru obiectivul ”Primăria comunei Ipotești, județul Suceava” Deschide
24.08.2022 H.C.L. nr. 74 privind întocmirea analizei de risc la securitatea fizică pentru obiectivul ”Primăria comunei Ipotești, județul Suceava” Deschide
24.08.2022 H.C.L. nr. 73 privind achiziționarea mobilierului și a dotărilor necesare clădirii sediului Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
24.08.2022 H.C.L. nr. 72 privind aprobarea necesității și oportunității investiției ”Extinderea sistemelor de apă și canalizare în comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
24.08.2022 H.C.L. nr. 71 întocmirea unei expertize tehnice de specialitate pentru determinarea stadiului de degradare și identificarea soluțiilor tehnice cu privire la o clădirea aflată în domeniul public al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
24.08.2022 H.C.L. nr. 70 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești pentru luna septembrie 2022 Deschide
13.07.2022 H.C.L. nr. 69 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava și a Programului anual al obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2022 Deschide
13.07.2022 H.C.L. nr. 68 privind prezentarea, analiza și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, judeţul Suceava pe trimestrul II al anului 2022 Deschide
13.07.2022 H.C.L. nr. 67 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii lui Dumnezeu Apostolică care aparține Cultului Creștin Penticostal din satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
13.07.2022 H.C.L. nr. 66 privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Ipotești, Județul Suceava, Actele adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava Deschide
13.07.2022 H.C.L. nr. 65 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unui teren proprietatea privată a comunei atribuit tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Deschide
13.07.2022 H.C.L. nr. 64 privind acordarea Distincției ”Onoare și Recunoștință” domnului Hostiuc Dinu – Dan domiciliat în comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
13.07.2022 H.C.L. nr. 63 privind necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și implementarea proiectului „Achiziție de utilaje in comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
13.07.2022 H.C.L. nr. 62 privind întocmirea proiectului tehnic pentru devierea conductei de furnizare a gazelor naturale pe strada Mihai Viteazu în vederea continuării lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 208A Deschide
13.07.2022 H.C.L. nr. 61 privind întocmirea proiectului tehnic de execuție în vederea amenajării trotuarului pietonal pe strada Seliște din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
13.07.2022 H.C.L. nr. 60 privind acceptarea ofertei de donație cu privire la bunuri imobile care vor avea destinația de drum public Deschide
13.07.2022 H.C.L. nr. 59 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești pentru luna august 2022 Deschide
13.07.2022 H.C.L. nr. 58 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava și a Programului anual al obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2022 Deschide
15.06.2022 H.C.L. nr. 57 privind însușirea Studiului de Fezabilitate/D.A.L.I., avizelor și studiilor aferente lucrării ”Extinderea, reabilitarea și modernizarea ” Deschide
15.06.2022 H.C.L. nr. 56 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de execuție din cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
15.06.2022 H.C.L. nr. 55 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
15.06.2022 H.C.L. nr. 54 privind constituirea dreptului de servitute de trecere în favoarea unui imobil proprietate comună a Bisericii Cultului Creștin Baptist și a Bisericii lui Dumnezeu Apostolice – care aparține Cultului Creștin Penticostal din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
15.06.2022 H.C.L. nr. 53 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna iulie 2022 Deschide
15.06.2022 H.C.L. nr. 52 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2022 Deschide
27.05.2022 H.C.L. nr. 51 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea extinderii rețelei de alimentare cu apă potabilă pe strada Mihai Viteazu din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
27.05.2022 H.C.L. nr. 50 privind însușirea Proiectului Tehnic ”Amenajare trotuar pietonal pe strada Gheorghe Mihuță din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
27.05.2022 H.C.L. nr. 49 privind atestarea apartenenței unui bun imobil la domeniul public al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
27.05.2022 H.C.L. nr. 48 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
27.05.2022 H. C. L. nr. 47 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești pentru luna iunie 2022 Deschide
27.05.2022 H.C.L. nr. 46 privind aprobarea Situațiilor financiare (bilanțul) și a Contului de execuție ale Bugetului centralizat al UAT Ipotești întocmite la data de 31 decembrie 2021 Deschide
27.05.2022 H.C.L. nr. 45 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2022 Deschide
12.05.2022 H.C.L. nr. 44 privind aprobarea participării Comunei Ipotești în cadrul proiectului ”Sistem de transport public ecologic metropolitan – etapa I”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 43 privind achiziționarea plăcutelor cu numerele administrative alocate imobilelor din comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 42 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea extinderii Sălii de Sport a comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 41 privind predarea în administrare către S.C. ACET S.A. Suceava a componentelor rețelei de alimentare cu apă potabilă ale comunei Ipotești, județul Suceava preluate în proprietate de comuna Ipotești, județul Suceava în urma încheierii unui contract de donație Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 40 privind atestarea apartenenței unui bun imobil la domeniul public al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 39 privind achiziționarea unui container - vestiar dotat cu grup sanitar în vederea amplasării lângă terenul de fotbal din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 38 privind întocmirea proiectului tehnic de execuție în vederea amenajării trotuarului pietonal pe strada Gheorghe Mihuță din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 37 privind modificarea Organigramei şi a Statul de funcţii ale comunei Ipoteşti, judeţul Suceava Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 36 privind prezentarea, analiza și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, judeţul Suceava pe trimestrul I al anului 2022 Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 35 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe ”Sfântul Dimitrie” din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
28.04.2022 H.C.L.nr. 34 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Ortodoxe ”Sfinții Mihail și Gavril” din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 33 privind acordul ca S.C. DELGAZ GRID S.A. Târgu Mureș să utilizeze cu titlu gratuit terenurile proprietate publică a comunei Ipotești necesare implementării Proiectului de Interes Comun de Modernizare a rețelei de energie electrică CARMEN (Carpathian Modernization of Energy Network) în comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 32 privind însușirea Proiectului Tehnic nr. 399/2021 ”Devierea rețelei de gaze naturale presiune redusă în localitatea Ipotești, strada Mihai Viteazu, județul Suceava” Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 31 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna mai 2022 Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 30 privind însușirea Proiectului tehnic de securitate ”Subsistem de detecție și alarmare la efracție / Subsistem de supraveghere video / Subsistem de control acces cu privire la sediul temporar al aparatului de specialitate al primarului comunei Ipotești, județul Suceava” Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 29 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 Deschide
28.04.2022 H.C.L. nr. 28 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2022 Deschide
12.04.2022 H.C.L. nr. 27 privind aprobarea participării comunei Ipotești, județul Suceava cadrul proiectului ”Sistem de transport public ecologic metropolitan – etapa I”, de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale. Deschide
12.04.2022 H.C.L. nr. 26 privind rectificarea Bugetului local și a Programului obiectivelor de investiții ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2022 Deschide
18.03.2022 H.C.L. nr. 25 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna aprilie 2022 Deschide
18.03.2022 H.C.L. nr. 24 privind însușirea ”Raportul de evaluare și propuneri de tratare a riscului la securitatea fizică în cadrul obiectivului - Sediu temporar al aparatului de specialitate al primarului comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
18.03.2022 H.C.L. nr. 23 privind însușirea Proiectului Tehnic ”Realizare îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe strada Petru Rareș tronson II și strada Ciprian Porumbescu din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
18.03.2022 H.C.L. nr. 22 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în comuna Ipotești, județul Suceava, a Caietului de sarcini pentru activitățile de salubrizare menajeră în comuna Ipotești, județul Suceava și contractului cadru de delegare a gestiunii Deschide
25.02.2022 H.C.L. nr. 21 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea modernizării parțiale a străzilor Petru Rareș și Ciprian Porumbescu, drumuri publice din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
25.02.2022 H.C.L. nr. 20 privind însușirea Studiului de fundamentare privind identificarea și fundamentarea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare menajeră din comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
25.02.2022 H.C.L. nr. 19 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2022 Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 18 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în comisia de concurs organizată pentru ocuparea postului de director adjunct al Școlii Gimnaziale Ipotești Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 17 privind întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru extinderea, reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 16 privind întocmirea analizei de risc la securitatea fizică pentru obiectivul ”Sediu temporar al Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava” Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 15 privind acordarea avizului Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru prestarea de servicii funerare de către S.C. EFEMER S.R.L. Suceava Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 14 privind modificarea formulei de calcul a indemnizației de ședință pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 13 privind întocmirea unui studiu de oportunitate privind identificarea și fundamentarea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare menajeră din comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 12 privind însușirea Studiului de Fezabilitate și implementarea proiectului ”Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 11 privind înregistrarea comunei Ipotești, județul Suceava în Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor și înrolarea în sistemul ”Ghișeul.ro” Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 10 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 9 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ipotești, județul Suceava valabil în anul 2022 Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 8 privind acordarea unor scutiri de la plata taxelor și impozitelor locale stabilite pentru anul 2022 Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 7 privind acceptarea ofertei de donație cu privire la bunuri imobile prin destinație – conducte de alimentare cu apă și conducte de canalizare Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 6 privind aprobarea Bugetului general consolidat al comunei Ipotești, județul Suceava pe anul 2022, aprobarea Programului obiectivelor de investiții pe anul 2022 și utilizarea excedentului bugetar al anului 2021 Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 5 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna martie 2022 Deschide
11.02.2022 H.C.L. nr. 4 privind anularea în anumite condiții a debitelor stabilite în sarcina agenților economici cu titlu de taxă specială de salubrizare Deschide
19.01.2022 H.C.L. nr. 3 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
19.01.2022 H.C.L. nr. 2 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142 din 20.12.2021 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava pentru anul 2022 Deschide
19.01.2022 H.C.L. nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna februarie 2022 Deschide

Data Document Deschide
28.12.2021 H.C.L. nr. 147 privind întocmirea unui studiu de fezabilitate în vederea achiziționării și montării a două stații de încărcare a autovehiculelor electrice în comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
28.12.2021 H.C.L. nr. 146 privind rectificarea Bugetului local și a Programului anual de investiții ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2021 Deschide
20.12.2021 Hotărâre nr.145 privind aprobarea structurii de învățământ preuniversitar din comuna Ipotești, jud. Suceava pentru anul școlar 2022-2023 Deschide
20.12.2021 Hotărâre nr.144 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 30.09.2021 inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza UAT Ipotești Deschide
20.12.2021 Hotărâre nr.143 privind însușirea soluției tehnice și aprobarea cofinanțării de către comuna Ipotești, jud. Suceava a lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pe strada George Coșbuc din satul Ipotești Deschide
20.12.2021 Hotărâre nr.142 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale la nivelul comunei Ipotești, jud. Suceava pe anul 2022 Deschide
20.12.2021 Hotărâre nr.141 privind prezentarea, analiza și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, jud. Suceava pe trimestrul IV al anului 2021 Deschide
20.12.2021 Hotărâre nr.140 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Ipotești, jud. Suceava pentru luna ianuarie 2022 Deschide
15.12.2021 H.C.L. nr. 139 privind însușirea Proiectului Tehnic ”Amenajare teren de fotbal din material sintetic cu dimensiunea 20X40 m, tribună, nocturne, vestiar cu grup sanitar și alte anexe necesare” în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
15.12.2021 H.C.L. nr. 138 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2021 Deschide
06.12.2021 Hotărâre nr. 137 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2021 Deschide
06.12.2021 Hotărâre nr. 136 privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
24.11.2021 Hotărâre nr. 135 privind întocmirea unor documentații tehnice în vederea modernizării și eficientizării sistemului de iluminat public din comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
24.11.2021 H.C.L. nr. 134 privind rectificarea Bugetului local și a Programului obiectivelor de investiții ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2021 Deschide
19.11.2021 H.C.L. nr. 133 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 12 octombrie 2021 privind achiziționarea unor centrale termice pentru încălzirea Sălii de Sport a comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
19.11.2021 H.C.L. nr. 132 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 13 august 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Comunei Ipotești, județul Suceava” Deschide
19.11.2021 H.C.L. nr. 131 privind aprobarea Calendarului activităților cultural – artistice organizate și finanțate de comuna Ipotești, județul Suceava în luna decembrie 2021 Deschide
19.11.2021 H.C.L. nr. 130 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2021 Deschide
19.11.2021 H.C.L. nr. 129 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna decembrie 2021 Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 128 privind organizarea evenimentului festiv pentru premierea cuplurilor din comuna Ipotești care în anul 2021 împlinesc 50 ani neîntrerupți de căsătorie și pentru conferirea altor distincții Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 127 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în comisia de concurs pentru ocuparea postului de director al Școlii Gimnaziale Ipotești Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 126 privind achiziționarea unor centrale termice pentru încălzirea Sălii de Sport a comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 125 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Ortodoxe din satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 124 privind întocmirea studiului de fezabilitate în vedere construirii unei baze sportive în satul Ipotești, comuna Ipotești județul Suceava Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 123 privind rectificarea Bugetului local și a Programului anual de investiții ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2021 Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 122 privind predarea în administrare către S.C. ACET S.A. Suceava a unor componente ale rețelei de alimentare cu apă potabilă și ale rețelei de canalizare ale comunei Ipotești, județul Suceava preluate în proprietate de comuna Ipotești, județul Suceava în temeiul unor contracte de donație Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 121 privind întocmirea documentației tehnice în vederea obținerii unor avize de funcționare necesare pentru Grădinița cu Program Normal nr. 2 din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 120 privind acordarea Distincției ”Onoare și recunoștință” domnișoarei Daria – Ioana Ciubotariu domiciliată în comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 119 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Ortodoxe ”Sfinții Mihail și Gavril” din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 118 privind acceptarea ofertei de donație cu privire la un bun imobil cu destinația de drum public Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 117 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea de distincții unor personalități cu merite deosebite din comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 116 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna noiembrie 2021 Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 115 privind însușirea devizului general estimativ, aprobarea depunerii cererii de finanțare și întocmirea proiectului tehnic pentru realizarea investiției ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Ipotești județul Suceava” cu finanțare nerambursabilă prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 114 privind întocmirea proiectului tehnic ”Reabilitare și modernizare drumuri comunale în comuna Ipotești județul Suceava”, investiție propusă spre realizare cu finanțare nerambursabilă prin Compania Națională de Investiții - C.N.I. S.A. Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 113 privind însușirea Studiului de Fezabilitate ”Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în satul Ipotești, comuna Ipotești județul Suceava” Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 112 privind însușirea Studiului de Fezabilitate ”Construire și dotare dispensar uman în satul Ipotești, comuna Ipotești județul Suceava” Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 111 privind însușirea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Ipotești județul Suceava” Deschide
12.10.2021 H.C.L. nr. 110 privind însușirea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) ”Reabilitare și modernizare drumuri comunale în comuna Ipotești județul Suceava” Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 109 privind asigurarea finanțării din bugetul Comunei Ipotești a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere Școală Gimnazială cu clasele I-VIII din comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 108 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere Școală Gimnazială cu clasele I-VIII din comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 107 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, ÎN COMUNA IPOTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 106 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, ÎN COMUNA IPOTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 105 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Creștin Penticostale din satul Tișăuți, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 104 privind stabilirea temporară a spațiului necesar pentru desfășurarea activității Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava și a Consiliului Local pentru perioada în care sediul legal face obiectul lucrărilor de extindere și reparații Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 103 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ipotești și a reprezentanților în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Școlii Gimnaziale Ipotești Deschide
22.09.2021 H.C.L.nr. 102 privind însușirea Proiectului Tehnic ”Pavarea curții clădirii școlii din satul Lisaura și a șanțului din dreptul școlii” Deschide
22.09.2021 H.C.l. nr. 101 privind acordul ca S.C. Orange România S.A. să instaleze cu titlu gratuit stâlpi pe proprietatea publică a comunei Ipotești județul Suceava în cadrul proiectului de dezvoltare a rețelei de date și voce Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 100 privind întocmirea unui studiu de modelare și echilibrare hidraulică pe rețelele de distribuție a apei din comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 99 privind însușirea Proiectului Tehnic ”Extinderea rețelei de alimentare cu apă pe strada Iasomiei din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 98 privind însușirea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 97 privind completarea Nomenclatorului stradal al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 96 privind efectuarea unor reparații la puntea peste râul Suceava din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 95 privind însușirea Proiectului Tehnic ”Extinderea rețelei de canalizare pe strada Zorilor din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 94 privind însușirea Proiectului Tehnic ”Extinderea rețelei de canalizare pe strada Primăverii din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 93 privind însușirea Proiectului Tehnic ”Extinderea rețelei de canalizare pe strada Crizantemelor din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 92 privind însușirea Proiectului Tehnic ”Realizare marcaje rutiere (limitatoare de viteză, indicatoare rutiere, marcaje rutiere, oglinzi rutiere etc.) în comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 91 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna octombrie 2021 Deschide
22.09.2021 H.C.L. nr. 90 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava aprobat pentru anul 2021 Deschide
13.08.2021 H.C.L. nr. 89 privind înființarea unui Cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ de pe raza comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
13.08.2021 H.C.L. nr. 88 privind predarea în administrare către S.C. ACET S.A. Suceava a lucrărilor de construcții eferente investiției ”Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Ipotești, județul Suceava”, componente ale rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare ale comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
13.08.2021 H.C.L. nr. 87 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe ”Sfântul Dimitrie” din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
13.08.2021 H.C.L. nr. 86 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Penticostale din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
13.08.2021 H.C.L. nr. 85 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna septembrie 2021 Deschide
13.08.2021 H.C.L. nr. 84 privind însușirea Proiectului Tehnic ”Extindere alei pietonale pe strada Ștefan cel Mare până la stația de autobuz în zona spațiului de joacă din comuna Ipotești, județul Suceava” Deschide
13.08.2021 H.C.L. nr. 83 privind însușirea Proiectului Tehnic ”Amenajare trotuar pietonal pe strada Alexandru cel Bun din comuna Ipotești, județul Suceava" Deschide
13.08.2021 H.C.L. nr. 82 privind întocmirea proiectului tehnic pentru amenajarea unui teren de fotbal în satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
13.08.2021 H.C.L. nr. 81 privind întocmirea proiectului tehnic pentru pavarea curții clădirii școlii din satul Lisaura și a șanțului din dreptul școlii Deschide
13.08.2021 H.C.L. nr. 80 privind rectificarea Bugetului local și a Programului anual al obiectivelor de investiții ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2021 Deschide
13.08.2021 H.C.L. nr. 79 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al Comunei Ipotești, județul Suceava” Deschide
13.08.2021 H.C.L. nr. 78 privind respingerea proiectului de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
22.07.2021 Hotărâre nr. 77 – privind întocmirea proiectului tehnic pentru devierea unei conducte de furnizare a gazelor naturale în vederea continuării lucrărilor de modernizare a DJ208A Deschide
22.07.2021 Hotărâre nr. 76 – privind însușirea documentației tehnice și a proiectului tehnic pentru executarea lucrărilor de ”Extindere și reparații capitale la clădirea sediului Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava” Deschide
22.07.2021 Hotărâre nr. 75 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62 din 25 iunie 2021 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea extinderii rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare pe strada Primăverii din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
22.07.2021 Hotărâre nr. 74 – privind întocmirea unui Studiu de Fezabilitate în vederea construirii unui dispensar medical în satul Ipotești, comuna Ipotești județul Suceava Deschide
22.07.2021 Hotărâre nr. 73 – privind întocmirea unui Studiu de Fezabilitate în vederea construirii unei grădinițe cu program prelungit în satul Ipotești, comuna Ipotești județul Suceava Deschide
22.07.2021 Hotărâre nr. 72 – privind aprobarea participării comunei Ipotești la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Suceava, a însușirii Statutului acestei asociații precum și desemnarea reprezentanților comunei Ipotești în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Suceava Deschide
22.07.2021 Hotărâre nr. 71 – privind prezentarea, analiza și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru trimestrul II al anului 2021 Deschide
22.07.2021 Hotărâre nr. 70 – privind întocmirea proiectului tehnic în vederea extinderii trotuarului pietonal pe strada Ștefan cel Mare din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava până la stația de autobuz din zona spațiului de joacă Deschide
22.07.2021 Hotărâre nr. 69 – privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico – socială durabilă a comunei Ipotești judeţul Suceava pentru perioada 2021 – 2027 Deschide
22.07.2021 Hotărâre nr.68 – privind aprobarea Regulamentului de utilizare a autovehiculelor din parcul auto al UAT Ipotești Deschide
22.07.2021 Hotărâre nr. 67– privind rectificarea Bugetului local și a Programului anual al obiectivelor de investiții ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2021 Deschide
22.07.2021 Hotărâre nr. 66 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna august 2021 Deschide
25.06.2021 Hotărâre nr. 65 privind acordul ca S.C. Orange România S.A. să instaleze cu titlu gratuit fibră optică pe deasupra proprietății publice a comunei Ipotești, județul Suceava în cadrul proiectului de dezvoltare a rețelei de date și voce Deschide
25.06.2021 Hotărâre nr. 64 privind respingerea proiectului de hotărâre privind folosința gratuită a Sălii de Sport și a terenurilor din incinta unităților de învățământ din comuna Ipotești, județul Suceava în afara orelor de program Deschide
25.06.2021 Hotărâre nr. 63 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea extinderii rețelei de canalizare pe strada Zorilor din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
25.06.2021 Hotărâre nr. 62 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea extinderii rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare pe strada Primăverii din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
25.06.2021 Hotărâre nr. 61 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea extinderii rețelei de canalizare pe strada Crizantemelor din satul Lisaura, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
25.06.2021 Hotărâre nr. 60 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea extinderii rețelei de alimentare cu apă pe strada Iasomiei din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
25.06.2021 Hotărâre nr. 59 privind aprobarea extinderii rețelei de furnizare a energiei electrice pe strada George Coșbuc din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
25.06.2021 Hotărâre nr. 58 privind atestarea apartenenței unui bun imobil la domeniul public al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
25.06.2021 Hotărâre nr. 57 privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare” al comunei Ipotești, județul Suceava post mortem domnului Papuc Ștefan Deschide
25.06.2021 Hotărâre nr. 56 privind rectificarea Bugetului local și a Programului anual al obiectivelor de investiție ale comunei Ipotești, județul Suceava aprobate pentru anul 2021 Deschide
25.06.2021 Hotărâre nr. 55 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna iulie 2021 Deschide
09.06.2021 Hotărâre nr. 54 privind acordul ca S.C. DELGAZ GRID S.A. să utilizeze cu titlu gratuit drumul de expoatație agricolă aflat în proprietatea publică a comunei Ipotești și cunoscut ca strada Tudor Arghezi din satul Ipotești în vederea executării lucrării ”Racordare la rețeaua electrică a obiectivului – Spațiu servicii parcare DN2, km 429 + 500 UAT Ipotești, județul Suceava” Deschide
09.06.2021 Hotărâre nr. 53 privind solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 946/27.12.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN și plata unui comision Deschide
09.06.2021 Hotărâre nr. 52 privind modificarea Organigramei şi a Statul de funcţii ale comunei Ipoteşti, judeţul Suceava Deschide
09.06.2021 Hotărâre nr. 51 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea refacerii acoperișului clădirii Sălii de Sport a comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
09.06.2021 Hotărâre nr. 50 privind rectificarea Bugetului local al comunei Ipotești, județul Suceava și a Programului obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2021 Deschide
09.06.2021 Hotărâre nr. 49 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea Bugetului general consolidat al comunei Ipotești, județul Suceava și a Programului obiectivelor de investiții pe anul 2021 Deschide
28.05.2021 Hotărâre nr. 48 privind însușirea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție ”Turnare covor asfaltic pe strada Ștefan cel Mare, drum public din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pe o lungime de 1160 ml” Deschide
28.05.2021 Hotărâre nr. 47 privind însușirea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție ”Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe strada Petru Rareș, drum public din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava pe o lungime de 700 ml” Deschide
28.05.2021 Hotărâre nr. 46 privind însușirea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție ”Devierea unei conducte de canalizare în vederea continuării lucrărilor de modernizare a DJ208A” Deschide
28.05.2021 Hotărâre nr. 45 privind finanțarea parțială a publicării lucrării ”Monografia satului Ipotești” – autor Teofil Horbaniuc Deschide
28.05.2021 Hotărâre nr. 44 privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului Deschide
28.05.2021 Hotărâre nr. 43 privind respingerea proiectului de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
28.05.2021 Hotărâre nr. 42 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna iunie 2021 Deschide
13.05.2021 Hotărâre nr. 41 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea realizării obiectivului de investiție ”Turnare îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe strada Petru Rareș, drum public din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava, pe o lungime de 700 ml” Deschide
13.05.2021 Hotărâre nr. 40 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea turnării unui covor asfaltic pe strada Ștefan cel Mare, drum public din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava, pe o lungime de 1160 ml Deschide
29.04.2021 Hotărâre nr. 39 privind acceptarea de către comuna Ipotești, județul Suceava a unei oferte de donație de la S.C. ADAMARIS S.R.L. Suceava constând într-un bun mobil Deschide
28.04.2021 Hotărâre nr. 38 privind întocmirea proiectului tehnic pentru devierea unei conducte de canalizare în vederea continuării lucrărilor de modernizare a DJ208A Deschide
28.04.2021 Hotărâre nr. 37 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea reabilitării parțiale a străzii Ștefan cel Mare, drum public din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava, de la limita administrativ teritorială cu municipiul Suceava și până la intersecția cu strada Mihail Sadoveanu Deschide
28.04.2021 Hotărâre nr. 36 privind întocmirea proiectului tehnic pentru executarea lucrărilor de extindere și reparații capitale la clădirea Primăriei comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
28.04.2021 Hotărâre nr. 35 privind achiziționarea de către comuna Ipotești, județul Suceava a unui autoturism Deschide
20.04.2021 Hotărâre nr. 34 privind însușirea Devizelor generale actualizate cu privire la unele obiective de investiții aprobate pentru a fi realizate Deschide
20.04.2021 Hotărâre nr. 33 privind întocmirea proiectului tehnic în vederea modernizării străzii Petru Rareș, drum public din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
20.04.2021 Hotărâre nr. 32 privind atribuirea în folosință gratuită către Administrația Națională ”Apele Române” a unui teren, bun evidențiat în domeniul public al comunei Ipotești, județul Suceava în vederea instalării sirenelor de avertizare –alarmare în caz de inundații în cadrul proiectului ”Watman II – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” Deschide
20.04.2021 Hotărâre nr. 31 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Ipotești, județul Suceava în anul calendaristic 2021 Deschide
20.04.2021 Hotărâre nr. 30 privind prezentarea, analiza și aprobarea Contului de execuție al bugetului local al comunei Ipotești, judeţul Suceava pe trimestrul I al anului 2021 Deschide
20.04.2021 Hotărâre nr. 29 privind aprobarea Situațiilor financiare (bilanțului) și a Contului de execuție a Bugetului centralizat al UAT Ipotești întocmite la data de 31 decembrie 2020 Deschide
20.04.2021 Hotărâre nr. 28 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 Deschide
20.04.2021 Hotărâre nr. 27 privind scutirea de la plata unei taxe locale speciale aferente anului 2021 Deschide
20.04.2021 Hotărâre nr. 26 privind aprobarea Bugetului general consolidat al comunei Ipotești, județul Suceava și a Programului obiectivelor de investiții pe anul 2021 Deschide
20.04.2021 Hotărâre nr. 25 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna mai 2021 Deschide
29.03.2021 Hotărâre nr. 24 privind predarea în administrare către S.C. ACET S.A. Suceava a componentelor rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare ale comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
29.03.2021 Hotărâre nr. 23 privind inițierea procedurii de închiriere a unui teren având categoria de folosință pajiște aflat în proprietatea privată a comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
29.03.2021 Hotărâre nr. 22 privind încheierea unui acord de colaborare cu o organizație non - guvernamentală pentru capturarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, sterilizarea și vaccinarea câinilor fără stăpân de pe raza comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
29.03.2021 Hotărâre nr. 21 privind achiziționarea de către comuna Ipotești, județul Suceava a unei pompe de evacuare a apelor uzate pentru mărirea capacității de transport a sistemului de canalizare Deschide
29.03.2021 Hotărâre nr. 20 privind aprobarea modelelor de legitimație și semne distinctive pentru aleșii locali ai comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
29.03.2021 Hotărâre nr. 19 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Schimbare destinație din magazie situat la demisolul imobilului în spațiu comercial” comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
29.03.2021 Hotărâre nr. 18 privind atribuirea denumirilor unor străzi din satul Ipotești, comuna Ipotești, județul Suceava Deschide
29.03.2021 Hotărâre nr. 17 privind constituirea comisiei de predare - primire a bunurilor proprietatea comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
29.03.2021 Hotărâre nr. 16 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ipotești, județul Suceava valabil în anul 2021 Deschide
29.03.2021 Hotărâre nr. 15 privind respingerea proiectului de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
29.03.2021 Hotărâre nr. 14 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna aprilie 2021 Deschide
17.02.2021 Hotărâre prin care se ia act de schimbarea în categoria de folosință ”pășune” a unei suprafețe totale 40.005 Deschide
17.02.2021 Hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale comunei Ipoteşti, judeţul Suceava Deschide
17.02.2021 Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 119 Deschide
17.02.2021 Hotărâre privind acordarea unor scutiri de la plata taxelor și impozitelor locale datorate pentru anul 2021 Deschide
17.02.2021 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local pentru luna martie 2021 Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind asocierea comunei Ipotești, județul Suceava cu orașul Salcea și contractarea în comun a serviciilor de cadastru autorizat în vederea soluționării pe cale amiabilă a litigiilor legate de limita teritorială dintre cele două unități administrativ teritoriale Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a unui teren atribuit în folosință gratuită Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Ipotești, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Ipotești, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei Ipotești Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind acordarea unor scutiri de la plata taxelor și impozitelor locale datorate pentru anul 2021 Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire sediu societate, imobil locuințe colective cu D+P+1E+M nivele și racord la utilități” Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna februarie 2021 Deschide

Data Document Deschide
18.12.2020 Hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 Deschide
11.11.2020 Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Deschide
09.10.2020 Hotărâre privind dispunerea unor măsuri pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic generat de virusul SARS-CoV-2 la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
15.05.2020 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Ipotești jud. Suceava (cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2021) Deschide
14.05.2020 Anexa-Hotarare-nr.24 din 14.05.2020 Deschide
14.05.2020 Hotărâre privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 Deschide
20.02.2020 Hotărâre privind stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri și bunei conviețuiri pe raza administrativ teritoriale a comunei Ipotești Deschide
20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Ipotești, a Programului obiectivelor de investițiipentru anul 2020 și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 Deschide

Data Document Deschide
29.11.2019 Hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 Deschide