Urbanism și dezvoltare urbană

Responsabil compartiment:

Bucur Romeo-Valentin

Contact:

urbanism@primariaipotesti.ro


1. Stabilește și propune primarului măsuri pentru programe de organizare și dezvoltare urbanistică a comunei Ipotești în conformitate cu P.U.G., elaborarea planului urbanistic general și realizarea programului de măsuri pentru aplicarea strategiei de amenajare și de dezvoltare a teritoriului prin obiective și opțiuni ale strategiei de dezvoltare a teritoriului comunei, domenii prioritare ale urbanismului, infrastructura de transport, telecomunicații, energie, zone protejate și construite, restructurarea și realizarea de activități economico-sociale, dezvoltarea și modernizarea orașului, îmbunătățirea nivelului de locuire, dotare și echipare.

2. Participă la toate acţiunile Consiliului Local al comunei Ipotești şi ale Primăriei comunei Ipotești care au drept scop dezvoltarea urbană şi amenajarea spaţiilor publice ale comunei, precum şi amenajarea teritoriului administrativ al comunei Ipotești.

3. Stabilește și propune primarului măsuri pentru elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbană şi teritorială, regulamente locale privind calitatea și utilizarea spațiului public, imaginea urbană, publicitate, și altele, şi le supune aprobării consiliului local.

4. Participă la elaborarea planurilor de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate.

5. Stabilește și propune primarului măsuri pentru proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate.

6. Asigură desfășurarea ședințelor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și asigură secretariatul acesteia după caz.

7. Asigură și verifică din punct de vedere tehnic emiterea avizelor de oportunitate, certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire şi autorizaţiilor pentru desfiinţarea construcţiilor pe baza documentaţiilor tehnice prevăzute de lege şi le prezintă spre semnare persoanelor competente, răspunzând de legalitatea acestora.

8. Urmăreşte executarea construcţiilor în conformitate cu autorizaţiile de construcţie; în cazul în care se constată nerespectarea autorizaţiei de construcţie sau executarea unor lucrări neautorizate propune de îndată măsurile prevăzute de lege.

9. Organizează şi conduce la zi evidenţa certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construcţie şi autorizaţiilor de demolare.

10. Organizează eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât să nu devină aplicabile dispoziţiile OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite aprobată prin Legea nr. 486/2003; răspunde în condiţiile OUG nr. 27/2003.

11. Asigură şi răspunde de încasarea taxei de autorizare conform legii; la finalizarea construcţiilor, stabileşte şi răspunde de încasarea taxei de regularizare.

12. Asigură întocmirea şi menţinerea evidenţei terenurilor fără construcţii intravilan şi extravilan care fac parte din patrimoniul comunei Ipotești.

13. Asigură întocmirea şi răspunde de realizarea documentelor de organizare şi dezvoltare urbanistică a comunei Ipotești precum şi de amenajare a teritoriului, cu respectarea tradiţiei locale şi realizarea lor conform prevederilor legale.

14. Iniţiază proiecte pe teritoriul administrativ al comunei Ipotești care se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public–privat şi avizează toate proiectele întocmite de terţi pe teritoriul administrativ al comunei Ipotești.

15. Asigură elaborarea proiectelor de urbanism şi arhitectură prin procedurile de încredinţare prevăzute de lege și proceduri achiziţii publice, urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării, recepţionarea lucrărilor de proiectare. Elaborează propuneri de organizare de concursuri de arhitectură pentru proiecte de importanţă deosebită după caz.

16. Coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa.

17. Asigură execuţia proiectelor de urbanism şi arhitectură finanţate din bugetul local prin procedurile de încredinţare prevăzute de lege, şi controlul urmăririi execuţiei pe şantier, recepţionarea lucrărilor de execuţie.

18. Stabileşte şi propune primarului măsuri pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător; a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri şi zone de agrement pe baza documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului pentru asigurarea condițiilor unui cadru construit coerent, armonios, sigur și sănătos pentru protecția valorilor mediului natural și antropic, pentru menținerea calității peisajului și a cerințelor privind asigurarea calității în construcții.

19. Colaborează pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local.

20. Asigură elaborarea şi respectarea prevederilor planului urbanistic general al comunei Ipotești şi a regulamentului de urbanism şi aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale şi de detaliu şi conformarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare cu prevederile documentaţiilor de urbanism.

21. Asigură monitorizarea, zonelor de rezervaţii şi zonelor protejate şi face propuneri pentru conservarea, repararea şi punerea lor în valoare.

22. Inventariază şi propune spre aprobare zonele în care trebuie luate măsuri de reabilitare urbană.

23. Supune aprobării consiliului local, Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei Ipotești, precum şi celelalte documentaţii de urbanism elaborate în scopul dezvoltării urbanistice a oraşului şi a teritoriului administrativ.

24. Asigură participarea cu reprezentanţi la lucrările Comisiei de urbanism după caz.

25. Asigură asistenţa de specialitate pentru verificarea la faţa locului a imobilelor.

26. Asigură participarea la Comisia de stabilitate a construcţiilor, ca urmare a efectelor calamităţilor

27. Conduce şi răspunde de organizarea evidenţei lucrărilor de construcţii din comuna Ipotești în vederea punerii la dispoziţie a rezultatelor acesteia, autorităţilor administraţiei publice centrale.

28. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

1. Propune proiectele de urbanism necesare şi oportune teritoriului administrativ al comunei Ipotești.

2. Întocmeşte temele de proiectare pentru proiectele de urbanism.

3. Propune eliberarea de avize pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire aflate în competenţa de emitere a Consiliului Judeţean, conform legii.

4. Asigură elaborarea proiectelor de urbanism prin procedurile de încredinţare prevăzute de lege, și proceduri achiziţii publice din cadrul Primăriei, pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi.

5. Face propuneri în vederea organizării de concursuri pentru proiecte de urbanism.

6. Elaborează caietele de sarcini pentru derularea procedurii de achiziție publică în domeniul servicii de urbanism - pentru elaborarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, inițiate de autoritățile administrației publice locale (PUG, PUZ, PUD);

7. Organizează consultarea cetăţenilor pentru avizarea şi aprobarea proiectelor de urbanism, prezentarea proiectelor în comisiile de avizare, prezentarea lor în consiliul local al comunei Ipotești; emite avizele prevăzute de lege pentru lucrările menţionate.

8. În conformitate cu legislația specifică în vigoare, gestionează activitățile de informare și consultare a publicului pe tot parcursul procesului de elaborare a documentației de urbanism și amenajarea teritoriului, până la aprobarea acesteia; întocmește Raportul informării și consultării publicului pentru documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, inițiate de autoritățile administrației publice locale sau de investitori privați;

9. Prezintă, la cererea Consiliului Local al comunei Ipotești şi a primarului, rapoarte şi informări privind activitatea urbanistică şi de amenajare a teritoriului.

10. Informează consiliul local şi primarul despre măsurile ce se impun pentru materializarea proiectelor de urbanism.

11. Face propuneri pentru reabilitarea urbanistică a unor zone din comuna Ipotești.

12. Organizează şi întocmeşte banca de date de urbanism şi amenajare a teritoriului.

13. Întocmeşte propunerile pentru atribuirea de denumiri străzilor de pe raza comunei Ipotești.

14. Coordonează completarea/actualizarea Nomenclatorului Stradal cu propuneri de denumiri stradale și asigură emiterea de certificate de nomenclatură stradală pentru imobilele din comuna Ipotești.

15. Asigură baza de date privind dreptul de proprietate asupra imobilelor, corelată cu baza de date de urbanism şi amenajare a teritoriului.

16. Elaborează certificate de urbanism.

17. Participă la şedinţele consiliului local unde prezintă materiale legate de urbanism şi amenajare a teritoriului ce se supun hotărârii acestuia.

18. Pregătește și organizează ședințele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism și asigură secretariatul acesteia.

19. Analizează şi coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea documentaţiilor de urbanism şi transmite date şi extrase elaboratorilor la solicitarea acestora, din documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate.

20. Asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de urbanism şi amenajare a teritoriului.

21. Centralizează date şi studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituţiile judeţene abilitate sau de instituţii administrative naţionale.

22. Asigură participarea la Comisia de stabilitate a construcţiilor, ca urmare a efectelor calamităţilor naturale.

23. În vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localităţilor, asigură elaborarea documentaţiei pentru delimitarea zonelor de protecţie.

24. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

1. Elaborează autorizații de construire și certificate de urbanism pentru lucrări de construcţii, reconstruire, modificare, extindere, reparaţii, protejare, restaurare, reabilitare, conservare, căi de comunicaţii, dotări tehnico-edilitare, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări spaţii verzi, parcuri, pasaje, excavări, exploatări de cariere, balastiere, construcţii provizorii de şantier, tabere de corturi, tabere de căsuţe şi alte lucrări indiferent de valoarea lor, pentru care legea cere eliberarea autorizaţiilor de construire, în cuprinsul intravilanului comunei şi în teritoriul administrativ.

2. Aduce la cunoştinţa publicului autorizaţiile eliberate.

3. Eliberează certificate de notare în cartea funciară şi alte certificate de urbanism pentru care legea cere eliberarea acestor documente, inclusiv pentru schimbarea destinaţiei construcţiilor.

4. Propune măsurile legale necesare privind construcţiile executate fără autorizaţie sau cu nerespectarea autorizaţiilor de construire.

5. Asigură regularizarea taxelor de autorizare de construire, organizarea şi menţinerea evidenţelor privind taxele de autorizare de construire şi arhivarea acestora în corespondenţă cu dosarele de autorizare.

6. Primeşte şi verifică documentaţiile depuse de solicitanţi (persoane fizice şi juridice), care privesc eliberarea certificatului de urbanism.

7. Primeşte şi verifică din punct de vedere urbanistic, tehnic şi juridic documentaţiile tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; documentaţiile trebuie să corespundă tuturor normelor şi reglementărilor în vigoare ce guvernează activitatea de proiectare.

8. În cazul depunerii unei documentaţii tehnice incomplete sau care nu corespunde normelor şi reglementărilor în vigoare, aceasta se restituie solicitantului în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivaţia necesară şi solicitarea de documente în completare.

9. Completează autorizaţia de construire şi o prezintă spre semnare persoanelor competente.

10. Primeşte, verifică şi completează autorizaţiile de demolare, dezafectare ori dezmembrare (parţială sau totală) a construcţiilor şi instalaţiilor, după procedura stabilită la alineatul precedent.

11. Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit potrivit legii regim de protecţie, se va respecta procedura instituită de art.7 din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Urmăreşte şi răspunde de existenţa proiectului tehnic pe şantier, executarea lucrărilor de construire conform autorizaţiei emise şi proiectului tehnic şi la termenele prevăzute de aceasta; în cazul existenţei neconformităţilor cu prevederile legale, propune de îndată măsurile de remediere şi de sancţionare prevăzute în lege; până la finalizarea proiectului tehnic se va dispune sistarea lucrărilor de execuţie, dacă acestea au fost începute în absenţa documentaţiei

13. La finalizarea lucrărilor întocmeşte procesele-verbale de recepţie a lucrărilor şi la solicitarea proprietarului construcţiei, certificatul pentru notarea construcţiilor în cartea funciară.

14. La finalizarea lucrărilor, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de execuţie stabilit prin autorizaţie, va soma în scris proprietarul construcţiei pentru regularizarea taxei de autorizaţie, va urmări încasarea eventualelor diferenţe şi va ţine evidenţa acestora.

15. Conduce Registrul de evidenţă al autorizaţiilor de construire, care va cuprinde, pe lângă datele de identificare a autorizaţiei, datele pentru: prelungirile acordate, eliberarea unor noi autorizaţii pentru aceeaşi lucrare, procesul-verbal de recepţie al lucrării, valoarea calculată a taxei de autorizare, somaţiile pentru regularizarea taxelor de autorizare, valoarea calculată a regularizării taxei respective, dovada achitării integrale a taxei de autorizare (în format electronic).

16. Toate documentele primite, întocmite şi emise în procesul de certificare şi autorizare a construcţiei în cauză se arhivează la aceeaşi adresă a construcţiei din arhiva direcţiei, inclusiv documentele legate de taxa de autorizare sau copii ale acestora.

17. Activitatea de soluţionare a sesizărilor privind cazurile de încălcare a disciplinei în construcţii va fi efectuată obligatoriu în teren, direct de inspectorii de sector din cadrul Biroului urbanism al comunei Ipotești;

18. Pune la dispoziţia structurii responsabile cu disciplina în construcţii documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acestuia.

19. Urmăreşte, cu sprijinul Serviciului juridic-contencios și registrul agricol, modul de soluţionare a proceselor-verbale de contravenţie, respectiv darea lor în debit sau rezoluţia instanţelor judiciare.

20. Centralizează date şi studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituţiile judeţene abilitate sau de instituţii administrative naţionale.

21. Asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de autorizare şi disciplină în construcţii.

22. Eliberează certificate de nomenclatură stradală.

23. Rezolvă cererile de trecere în proprietate privată a terenurilor aferente locuinţelor, în conformitate cu legislația în vigoare după caz.

24. Emite avize în vederea autorizării funcţionării agenţilor comerciali după caz.

25. Urmăreşte realizarea obiectivelor autorizate de comuna Ipotești.

26. Propune măsurile pentru asigurarea în documentaţii a condiţiilor de amenajare a spaţiilor publice şi zone verzi, amenajarea pieţelor şi plantarea de arbori.

Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local al Comunei Ipotești (H.C.L.):

1. Emiterea Certificatului de Urbanism pentru Avizul Prealabil de Oportunitate

2. Emiterea Avizului Prealabil de Oportunitate

3. Emiterea Certificatului de Urbanism pentru PUZ

4. Emiterea Avizului CTATU (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism) după caz

5. Dezbaterea publică

6. Dosarul pentru PLEN Consiliu local.

1. Acte necesare obţinerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal:

- Cerere tip(click accesare cerere)

2. Documentaţie întocmită în 2 exemplare identice, pagini numerotate, conform documentatiei

2.1. Certificat de Urbanism prin care a fost solicitat Avizul prealabil de oportunitate însoţit de plan de încadrare 1:5000 şi plan de situaţia 1:500 eliberate de Primaria Comunei Ipotești

2.2. Parte desenată:

- Planşa SITUAŢIE EXISTENTĂ (maxim 2 planşe, format A3)

- Planşa PROPUNERI DE INTERVENŢIE (maxim 2 planşe)

2.3. Parte scrisă - memoriu de specialiatate

Acte necesare pentru emiterea Certificatului de Urbanism pentru PUZ (după ce există Aviz Prealabil de Oportunitate):

1. Cerere tip(click accesare cerere)conform Legii 50/1991;

2. Copie după Avizul Prealabil de Oportunitate întocmit de Instituţia Arhitectului Şef;

3. Plan de situaţie 1:500 emis de PMT, în 2 exemplare;

4. Plan de încadrare în zonă 1:5000 emis de PMT;

5. Copie Extras CF;

6. Taxa CU

1. Cerere tip(click accesare cerere)

2. Documentaţie întocmită în 2 exemplare identice, pagini numerotate;

3. Certificat de Urbanism pentru PUZ;

4. Aviz C.T.A.T.U.

5. Documentaţia conform ghidurilor metodologice:

5.1. P.U.D. - Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000:

PIESE DESENATE:

1. Încadrare în zonă

2. Situaţia existentă

3. Reglementări urbanistice

4. Reglementări edilitare

5. Obiective de utilitate publică

6. Posibilităţi de mobilare

7. Planşă de drumuri semnată de inginer

PIESE SCRISE:

1. Memoriu

5.2. P.U.Z. - Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000:

PIESE DESENATE:

1. Încadrare în zonă

2. Situaţia existentă

3. Reglementări urbanistice

4. Reglementări edilitare

5. Obiective de utilitate publică

6. Posibilităţi de mobilare

7. Planşă de drumuri semnată de inginer

PIESE SCRISE:

1. Memoriu

2. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ

1. Cerere tip(click accesare cerere)

2. CD cu planşe format digital, şi partea scrisă în format PDF;

3. Documentaţie întocmită în 3 exemplare identice, pagini numerotate:

4. Certificat de Urbanism pentru PUZ;

5. Extras CF de dată recentă (maxim 15 zile)

6. Studiu Geotehnic (preliminar)

7. Plan parcelar cu viza OCPI

8. Toate avizele necesare, conform legislaţiei în vigoare

9. Documentaţia conform ghidurilor metodologice:

10. P.U.D. - Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000:

PIESE DESENATE:

1. Încadrare în zonă

2. Situaţia existentă

3. Reglementări urbanistice

4. Reglementări edilitare

5. Obiective de utilitate publică

6. Posibilităţi de mobilare

PIESE SCRISE:

1. Memoriu

11. P.U.Z. - Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000:

PIESE DESENATE:

1. Încadrare în zonă

2. Situaţia existentă

3. Reglementări urbanistice

4. Reglementări edilitare

5. Obiective de utilitate publică

6. Posibilităţi de mobilare

PIESE SCRISE:

1. Memoriu

2. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ

Dată Document Deschide
05.02.2024 Anunț privind intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal Deschide
06.06.2023 Anunț privind intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal Deschide
10.05.2023 Anunț privind intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal Deschide
01.03.2023 Anunț privind intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal Deschide
27.07.2021 Anunț privind intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal Deschide

Dată Document Deschide

Dată Document Deschide
2020 Aviz Plan Urbanistic Zonal- SC Real protection guard SRL Deschide
02.06.2020 Aviz Deschide
11.06.2020 Notificare- SC Real protection guard SRL Deschide
14.04.2020 Aviz de amplasament- SC Real protection guard SRL Deschide
18.05.2020 Aviz de amplasament- SC Real protection guard SRL Deschide
20.03.2020 Aviz- SC Real protection guard SRL Deschide
05.02.2020 Aviz Plan Urbanistic Zonal- SC OVI MANSARD SRL Deschide
25.01.2020 Extras Plan Cadastral Deschide

Dată Document Deschide
2019 Bilanț teritorial - situație existentă Deschide
2019 Bilanț teritorial - situație propusă Deschide
2019 Reglementări urbanistice Deschide
2019 Reglementări urbanistice zonificare Deschide
2019 Reglementări echipare edilitară Deschide
2019 Reglementări edilitare Deschide
12.12.2019 Aviz- SC NICOPROFI IMOBILIARE srl Deschide
2019 Proprietatea asupra terenurilor Deschide
05.09.2019 Certificat de urbanism - SC NICO PROFI IMOBILIARE srl Deschide
2019 Planșe Plan Urbanistic Zonal- SC Real protection guard SRL Deschide
2019 Plan Urbanistic Zonal- SC Real protection guard SRL Deschide
09.2019 Studiu geotehnic -SC Real protection guard SRL Deschide
09.08.2019 Decizie etapă de încadrare Deschide
05.07.2019 Aviz DELGAZ grid Deschide
20.09.2019 Proces verbal de recepție receptie -SC Real protection guard SRL Deschide
31.10.2019 Extras de carte funciară- SC Real protection guard SRL Deschide
28.05.2019 ANEXA Nr. 1 la normele metodologice- SC Real protection guard SRL Deschide
2019 Planșe Plan Urbanistic Zonal- SC Real protection guard SRL Deschide
2019 Plan Urbanistic Zonal- SC Real protection guard SRL Deschide
2019 Plan Urbanistic Zonal -SC Duciben SRL Deschide
24.07.2019 Aviz Plan Urbanistic Zonal Deschide
20.06.2019 Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal Deschide
20.06.2019 Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal Deschide
15.06.2019 Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal Deschide
11.06.2019 Anunț privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal Deschide
08.05.2019 Reglementări urbanistice Deschide
01.2019 Reglementări Deschide
2019 Actualizare plan urbanistic zonal Deschide
2019 Variantă PUZ drum-SC NICO PROFI IMOBILIARE SRL Deschide
2019 Memoriu prezentare- SC NICO PROFI IMOBILIARE SRL Deschide
2019 Plan Urbanistic Zonal -SC Duciben SRL Deschide
2019 Plan încadrare în zonă -SC OVI MANSARD SRL Deschide
2019 Încadrare în zonă Deschide
03.04.2018 Încheiere înscriere în cartea funciară Deschide

Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local al Orasului Murfatlar (H.C.L.):

1. Emiterea Certificatului de Urbanism pentru PUD

2. Emiterea Avizului CTATU (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism)

3. Emiterea Certificatului de Urbanism pentru PUZ

4. Emiterea Avizului CTATU (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism) după caz

5. Dezbaterea publică

6. Dosarul pentru PLEN

1. Cerere tip (click accesare cerere)

2. Documentaţie întocmită în 2 exemplare identice, pagini numerotate:

3. Certificat de Urbanism pentru PUD;

4. Aviz C.T.A.T.U.

5. Documentaţia conform ghidurilor metodologice:

5.1 P.U.D. - Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000:

PIESE DESENATE:

1. Încadrare în zonă

2. Situaţia existentă

3. Reglementări urbanistice

4. Reglementări edilitare

5. Obiective de utilitate publică

6. Posibilităţi de mobilare

7. Planşă de drumuri semnată de inginer

PIESE SCRISE:

1. Memoriu

5.2. P.U.D. - Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000:

PIESE DESENATE:

1. Încadrare în zonă

2. Situaţia existentă

3. Reglementări urbanistice

4. Reglementări edilitare

5. Obiective de utilitate publică

6. Posibilităţi de mobilare

7. Planşă de drumuri semnată de inginer

PIESE SCRISE:

1. Memoriu

2. Regulamentul local de urbanism aferent PUD

Acte necesare pentru emiterea Certificatului de Urbanism pentru PUZ (după ce există Aviz Prealabil de Oportunitate):

1. Cerere tip

2. CD cu planşe format digital, şi partea scrisă în format PDF;

3. Documentaţie întocmită în 3 exemplare identice, pagini numerotate:

4. Certificat de Urbanism pentru PUD;

5. Extras CF de dată recentă (maxim 15 zile)

6. Studiu Geotehnic (preliminar)

7. Plan parcelar cu viza OCPI

8. Toate avizele necesare, conform legislaţiei în vigoare

9. Documentaţia conform ghidurilor metodologice:

10. P.U.D. - Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000:

PIESE DESENATE:

1. Încadrare în zonă

2. Situaţia existentă

3. Reglementări urbanistice

4. Reglementări edilitare

5. Obiective de utilitate publică

6. Posibilităţi de mobilare

PIESE SCRISE:

1. Memoriu

11. P.U.Z. - Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000:

PIESE DESENATE:

1. Încadrare în zonă

2. Situaţia existentă

3. Reglementări urbanistice

4. Reglementări edilitare

5. Obiective de utilitate publică

6. Posibilităţi de mobilare

PIESE SCRISE:

1. Memoriu

2. Regulamentul local de urbanism aferent PUD

Dată Document Deschide
08.02.2021 Plan Urbanistic de detaliu Schimbare destinație din ”magazie” situat la demisolul imobilului în ”spațiu comercial" Deschide

Dată Document Deschide
08.02.2021 Plan Urbanistic de detaliu Schimbare destinație din ”magazie” situat la demisolul imobilului în ”spațiu comercial" Deschide
08.02.2021 Planșa vizată la consiliul județean Suceava pentru proiectul ”Schimbare destinație din ”magazie” situat la demisolul imobilului în ”spațiu comercial" Deschide
08.02.2021 Planșe P.U.D ”Schimbare destinație din ”magazie” situat la demisolul imobilului în ”spațiu comercial Deschide
08.02.2021 Avize P.U.D ”Schimbare destinație din ”magazie” situat la demisolul imobilului în ”spațiu comercial Deschide
08.02.2021 Anunt P.U.D. ”Schimbare destinație din ”magazie” situat la demisolul imobilului în ”spațiu comercial Deschide


1. Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

• Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf.L50/1991 republicata

• Dovada achitării taxei pentru A.C. (copie chitanţă)

• Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)

• Certificat de Urbanism (valabil)

• Deviz general de lucrări

• Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.

2. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Autorizaţie de Desfiinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

• Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf.L50/1991 republicata

• Dovada achitării taxei pentru A.D. (copie chitanţă)

• Adeverinţă cu valoarea impozabilă a clădirii de la Serviciul Impozite şi Taxe

• Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)

• Certificat de Urbanism (valabil)

• Deviz general de lucrări

• Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.

• Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.

3. Acte necesare pentru solicitare eliberare /emitere Prelungire Autorizaţie de Construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

• Cerere tip

• Dovada achitării taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Construire (se achită 30% din suma plătită iniţial la autorizaţia de construire)

• Autorizaţia de Construire în original

• Extras C.F. original şi la zi (valabil 30de zile).

• Copie anunț începere lucrări

4. După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei Comunei Ipotești şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii Suceava, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

a) Pentru Primăria Comunei Ipotești:

• Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor însoţită de copia Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare

• Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor însoţită de copia Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare

b) Pentru Inspectoratul Teritorial în Construcţii Suceava:

• Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor

• Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor

Dată Document Deschide
Deschide
Dată Document Deschide
Deschide
Dată Document Deschide
Deschide
Dată Document Deschide
Deschide
Dată Document Deschide
Deschide