Hotărâri adoptate

Hotărârile adoptate de consiliul local sunt publicate în Monitorul Oficial Local al comunei Ipotești

Data Document Deschide
17.02.2021 Hotărâre prin care se ia act de schimbarea în categoria de folosință ”pășune” a unei suprafețe totale 40.005 Deschide
17.02.2021 Hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale comunei Ipoteşti, judeţul Suceava Deschide
17.02.2021 Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 119 Deschide
17.02.2021 Hotărâre privind acordarea unor scutiri de la plata taxelor și impozitelor locale datorate pentru anul 2021 Deschide
17.02.2021 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local pentru luna martie 2021 Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind asocierea comunei Ipotești, județul Suceava cu orașul Salcea și contractarea în comun a serviciilor de cadastru autorizat în vederea soluționării pe cale amiabilă a litigiilor legate de limita teritorială dintre cele două unități administrativ teritoriale Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a unui teren atribuit în folosință gratuită Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Ipotești, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Ipotești, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei Ipotești Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind acordarea unor scutiri de la plata taxelor și impozitelor locale datorate pentru anul 2021 Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire sediu societate, imobil locuințe colective cu D+P+1E+M nivele și racord la utilități” Deschide
29.01.2021 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Ipotești, județul Suceava pentru luna februarie 2021 Deschide

Data Document Deschide
18.12.2020 Hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 Deschide
11.11.2020 Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Deschide
09.10.2020 Hotărâre privind dispunerea unor măsuri pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic generat de virusul SARS-CoV-2 la nivelul comunei Ipotești, județul Suceava Deschide
15.05.2020 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Ipotești jud. Suceava (cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2021) Deschide
14.05.2020 Anexa-Hotarare-nr.24 din 14.05.2020 Deschide
14.05.2020 Hotărâre privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 Deschide
20.02.2020 Hotărâre privind stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri și bunei conviețuiri pe raza administrativ teritoriale a comunei Ipotești Deschide
20.02.2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Ipotești, a Programului obiectivelor de investițiipentru anul 2020 și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 Deschide

Data Document Deschide
29.11.2019 Hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 Deschide